Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018


                                  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 03/TB-MNĐC

 

                    Đức Chính, ngày 04 tháng 03 năm 2018

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  03 năm 2018

 

Nhiệm vụ trọng tâm

                                - Tổ chức các HĐ chào mừng ngày QTPN 8/3, ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3.                

                        - Cân đo, khám sức khỏe cho trẻ.

                        - Hoàn thiện HS KĐCLGD lần 2.

                        - Tham gia hội thi XD trường học lấy trẻ làm trung tâm cấp cụm

                                                                        Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01 - 31/03

- Huy động trẻ ra lớp, duy trì sĩ số HS, rèn nề nếp trẻ

CBPTCM - GVPT nhóm, lớp

01 - 31/03

- Triển khai thực hiện các HĐ ch/môn.

CBPTCM - GVPT nhóm, lớp

08/3

- Tọa đàm ngày QQTPN 08/3

BGH,

BĐDCMHS

05 - 09/03

- Kiểm tra kỹ thuật lần 2 công tác KĐCLGD

BGH, TTCM

19 - 25/03

- Tham gia hội thi: lấy trẻ làm trung tâm cấp cụm

CBPTCM

10 - 15/03

- Cân đo lần 3, khám sức khỏe cho trẻ lần 2

BGH, TTCM

20 - 26/03

- KT NBTH

Ban KTNBTH

31/03

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 3, tr/khai NV tháng 04/2018 .

 BGH,CĐ,CM.

                    Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                               

                  - Lưu: VT. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Trần Thị Liễu