Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019


                   

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 02/TB-MNĐC

 

                    Đức Chính, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 03 năm 2019

 

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

                 - Tổ chức các HĐ chuyên môn chào mừng ngày Quốc tế PN 08/3, ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

                - Tổ chức cân, đo, khám sức khỏe cho học sinh theo định kỳ.

                - Thực hiện chuyên đề:"Xây dựng môi trường giáo dục LTLTT" cấp trường, cấp khu vực, cấp thị xã .

                                                                                *Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 31/03

- Huy động trẻ ra lớp, duy trì sĩ số HS, rèn nề nếp trẻ

CBPTCM - GVPT nhóm, lớp

01- 31/03

- Tổ chức hoạt động chuyên môn tuần 24-27 theo chương trình CSGD  trẻ, trang trí sắp xếp các góc lớp.

CBPTCM - GVPT nhóm, lớp

08/3

- Tổ chức kỷ niệm ngày QTPN 8/3

BCHCĐ, CBGVNV

18- 30/3

 - Tham gia, giao lưu chuyên đề: XD môi trường GD LTLTT cấp trường, khu vực, thị xã

 - Tổ chức ngày hội: KHCN cấp trường

BGH,CBPTCM, GV các nhóm, lớp

08- 22/3

-  Tổ chức cân, đo, khám sức khỏe cho học sinh theo định kỳ

NVYT - GVPT nhóm, lớp

20 -29/3

- Kiểm tra nội bộ trường học

 

30/3

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 3.

BGH,CĐ,CM.

                    Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                               

                - Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Trần Thị Liễu