Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018


                                  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 04/TB-MNĐC

 

                    Đức Chính, ngày 06 tháng 04 năm 2018

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  04 năm 2018

 

Nhiệm vụ trọng tâm

                                - Tham gia hội thi: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp thị xã.               

                        - Chấm, nộp SKKN, giải pháp sáng tạo.

                        - Chào mừng kỷ niệm 43 năm giải phóng đất nước, thống nhất đất nước.

 

                                                                        Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01 - 28/04

- Duy trì sĩ số HS

CBPTCM - GVPT nhóm, lớp

01 - 28/04

- Triển khai thực hiện các HĐ ch/môn.

CBPTCM - GVP T nhóm, lớp

04 - 05

- Tham dự hội thi: "XD....lấy trẻ làm trung tâm cấp thị xã"

BGH, TTCM, GVCN

06 - 10

- Tự kiểm tra công tác đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn và đánh giá trẻ theo giai đoạn, đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm.

CBPTCM, GVCN lớp 5 tuổi.

05 - 10

- Thu, chấm và nộp SKKN, giải pháp sáng tạo NH 2017-2018

BGH, TTCM

20 - 26

- KT NB trường học tháng 4

Ban KTNBTH

28/4

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 4, tr/khai NV tháng 05/2018 .

 BGH,CĐ,CM.

                   

                 Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                               

                  - Lưu: VT. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Trần Thị Liễu