Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018


                                  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 05/TB-MNĐC

 

                    Đức Chính, ngày 06 tháng 05 năm 2018

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  05 năm 2018

 

Nhiệm vụ trọng tâm

                                - Đánh giá xếp loại CBGVNV cuối năm học, đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn nghề nghiệp GVMN.              - Đánh giá trẻ cuối giai đoạn.

                        - Xét thi đua cuối năm học.

                        - Tổng kết năm học 2017-2018.

 

                                                                        Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01 - 25/05

- Duy trì sĩ số HS

CBPTCM - GV các nhóm, lớp

01 - 25/05

- Triển khai thực hiện các HĐ ch/môn.

CBPTCM - GVP T nhóm, lớp

04 - 15

-  Đánh giá trẻ cuối giai đoạn

GVCN, CBPTCM

14 - 16

- Họp xét thi đua năm học 2017-2018

HĐ TĐ

18 - 19

-  Họp PHHS các nhóm, lớp NH 2017-2018

BGH, g/v, PHHS

25/5

- Tổng kết các nhóm, lớp

GV các nhóm, lớp

26-27/5

- Kiểm kê đồ dùng, TTB, TS, bàn giao.

- Đánh giá xếp loại CBGVNVNLĐ, đ/g chuẩn HT,PHT, GVMN

 CĐ, CBGVNV

31/5

 Tổng kết năm học 2017-2018.

CBGVNV

                   

                 Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                               

                  - Lưu: VT. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Trần Thị Liễu