Asset Publisher

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG


NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Một là:  Tổ chức  chăm sóc -  Nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo mục  tiêu chương trình GDMN.

Hai là: Quản lý  đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ em gửi  vào trường.   

Ba là: Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính của nhà trường theo quy định của pháp luật.    

Bốn là:  Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.        

Năm là: Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.      

Sáu là: Tuyên truyền hướng dẫn kiến thức nuôi dạy trẻ trong các bậc cha mẹ và cộng đồng.

Bẩy là: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.   

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN

 

I.  Hiệu trưởng:

Đồng chí: Dương Thị Bích Nhàn

- Chịu  trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường.     

- Chỉ đạo chung, tổ chức bộ máy nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường.     

- Quản lý và tổ chức giáo dục trẻ.           

- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.         

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.     

 II.    Phó hiệu trưởng:     

Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo năm. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các nhiệm vụ được giao, là người giúp việc cho hiệu trưởng.

Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các công việc khi được ủy quyền.   

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - phụ trách chỉ đạo chuyên môn giáo dục, phụ trách chỉ đạo chuyên môn tổ MG và phụ trách công tác PCGD;CNTT; CSVC thiết bị dạy học; các phong trào thi đua VHVN, TDTT; Phụ trách khu lẻ Trạo Hà và Yên Lâm 4.

2. Đồng chí: Hoàng Thị Thanh – Phụ trách chỉ đạo chuyên môn chăm sóc nuôi dưỡng, phụ trách chỉ đạo chuyên môn tổ nhà trẻ; CSVC đồ dùng bán trú; KĐCLGD; Phụ trách khu Trung tâm.

III.Tổ chuyên môn:

Chịu trách nhiệm điều khiển hoạt động của tổ theo kế hoạch chuyên môn và phân công tổ viên thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo tình hình chuyên môn của tổ cho hiệu trưởng.  

IV. Giáo viên chủ nhiệm lớp:          

- Xây dựng kế hoạch  giảng dạy tuần cho lớp mình chủ nhiệm.      

- Làm tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy chế chuyên môn và nội quy của ngành của trường.       

- Chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của lớp mình trước nhà trường.

            

                                                                                            Ngày 01 tháng 09 năm 2016      

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

                                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                                 Dương Thị Bích Nhàn