Asset Publisher

QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016 -2017

QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016 -2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               Số:     /QĐ-MNĐC                                                                    Đức Chính,  ngày      tháng 8  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng

Năm học 2016 - 2017

 

 
                                                             


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

  

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 04/VBHN–BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

        Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/06/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng"; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định 65/NĐ-CP ngày 01/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-PGD&ĐT ngày 06/9/2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành giáo dục;

Xét phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của đội ngũ CBGV trong nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Hội đồng) trường mầm non Đức Chính năm học 2016 – 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

               1.Bà Dương Thị Bích Nhàn – Hiệu trưởng

               2. Phó chủ tịch Hội đồng:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà–  Phó Hiệu trưởng

- Bà Hoàng Thị Thanh – Phó Hiệu trưởng.

                  3. Các ủy viên:

- Bà Lê Thị Diệu Hồng – CTCĐ - Tổ trưởng tổ Mẫu giáo

                - Bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng Ban TTND.

                - Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Tổ trưởng tổ Nhà trẻ.

               - Bà Hoàng Thị Lan – Bí thư Chi Đoàn thanh niên.

Điều 2. Chức năng của Hội đồng:

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn và chỉ đạo phong trào thi đua trong nhà trường đảm bảo cho phong trào phát triển mạnh mẽ, đi đúng hướng và có hiệu quả.

- Xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của trường trình Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền;

- Xem xét xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thi đua, khen thưởng; đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi quyết định khen thưởng đối với các trường hợp có vi phạm các quy định về Thi đua, khen thưởng.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Hội đồng sư phạm trường mầm non Đức Chính, các bộ phận chức năng có liên quan của nhà trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

    Nơi nhận:                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  • Như điều 1.
  • Lưu VT.

               

                                                                                                                          Dương Thị Bích Nhàn

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               Số:     /QĐ-MNĐC                                                               Đức Chính,  ngày      tháng     năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 04/VBHN–BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ nội vụ về hướng dẫn Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-PGD&ĐT ngày 06/9/2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành giáo dục;

             Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường mầm non Đức Chính;

Xét tình hình thực tế của đơn vị,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng của trường mầm non Đức Chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ hành chính, Tổ chuyên môn trường mầm non Đức Chính và các tổ chức, cá nhân cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh căn cứ Quyết định thi hành./.  

   

 

    Nơi nhận:                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  • Như điều 3.
  • Phòng GD&ĐT
  • Lưu

               

                                                                                                                                                     Dương Thị Bích Nhàn

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016 -2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-MGĐC, ngày   /   /2016

của trường mầm non Đức Chính)

 

I.NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

          1. Mục đích Thi đua – Khen thưởng

          Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt.

          Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.

          2. Đối tượng khen thưởng

          Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân CBVC, học sinh của trường có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục địa phương.

          3. Nguyên tắc khen thưởng

          Tổ chức bình chọn chính xác, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người noi gương.

          Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; một đối tượng có thể được khen tặng nhiều hình thức khen khác nhau ở cùng cấp và khác cấp khen.

          Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đảm nhận nhiệm vụ khó khăn nhưng đã có nhiều nổ lực để hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ được giao; kết hợp khen thưởng tinh thần lẫn vật chất.

II. DANH HIỆU THI ĐUA

1. Các danh hiệu thi đua

a. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm:

- Lao động tiên tiến;

- Chiến sỹ thi đua cơ sở;

b. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

- Tập thể Lao động tiên tiến;

- Tập thể Lao động xuất sắc;

2. Các hình thức khen thưởng

- Giấy khen của UBND thị xã, Sở GD&ĐT

- Bằng khen của UBND tỉnh

III. TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1. Lao động tiên tiến: được xét tặng hàng năm cho cá nhân được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 ngoài ra phải đạt một số tiêu chí sau:

a.  Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b. Tích cực học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

c. Không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

d. Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; Vi pham kế hoạch hóa gia đình được quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

Việc bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến áp dụng cụ thể đối với CBGVNV:

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao cụ thể là: thực hiện đúng, đủ chương trình, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của ngành, của cơ sở giáo dục như: soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo quy định; giảng dạy đạt chất lượng tốt trong cả năm học nhất là thông qua các kỳ hội giảng, thao giảng được đồng nghiệp đánh giá xếp loại và suy tôn; đạt hiệu quả cao trong giáo dục học sinh theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục; tổ chức, quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt (nếu có), chăm lo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội phối hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.

- Kết quả đánh giá chuẩn giáo viên cuối năm phải đạt từ loại Tốt trở lên.

- Được ban thi đua và Tập thể tín nhiệm .

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: (không quá 15% so với tổng số LĐTT) được xét hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, và có các tiêu chuẩn sau:

a. Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

b. Thực hiện tốt học tập làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của ngành.

c. Không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Việc bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở áp dụng cụ thể đối với CBGVNV:

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới vào giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả đào tạo, được Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá và công nhận.

- Kết quả đánh giá chuẩn giáo viên cuối năm phải đạt từ loại Tốt trở lên.

- Đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc.

- Được ban thi đua và Tập thể tín nhiệm.

3. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:

- Tiêu chuẩn 1: Có 3 lần liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

- Tiêu chuẩn 2: Là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được tập thể suy tôn.

+ Đối với giáo viên: Có hiệu quả đào tạo cao nâng chất lượng từ thấp lên bậc cao hơn (nhiều học sinh xếp loại học lực giỏi, nhiều học sinh giỏi đạt giải). Sẵn sàng dạy có hiệu quả những giờ minh hoạ, giờ mẫu cho các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học trong phạm vi toàn tỉnh.

+ Đối với CBQL và các đối tượng khác (Bí thư Đoàn TN, cán bộ nhân viên hành chính): Công tác mình phụ trách có hiệu quả cao, vượt trội, hoặc có mặt công tác thật sự xuất sắc. Nếu là hiệu trưởng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị xét công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhất thiết năm đề nghị, đơn vị phải đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

 - Tiêu chuẩn 3: Được ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng thi đua cấp ngành giới thiệu.

* Những trường hợp cá nhân không được bình xét danh hiệu "chiến sĩ thi đua cơ sở" khi đơn vị không đạt các xếp loại đánh giá sau:

+ Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) khi đơn vị không đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc";

+ Chủ tịch Công đoàn khi Công đoàn không đạt "Vững mạnh Xuất sắc";

+ Bí thư Chi bộ khi Chi bộ không đạt "Trong sạch Vững mạnh";

+ Bí thư Chi đoàn khi Chi đoàn không đạt "Chi đoàn  mạnh";

4. Danh hiệu thi đua cao hơn:  

Tiêu chuẩn đã được qui định theo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

5. Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến: được xét tặng hàng năm cho các tập thể đạt 04 tiêu chuẩn sau:

a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

c. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

6. Danh hiệu Tập thể lao động xuất săc: (Trường Đã đăng ký) được thực hiện theo quy định tại các Điều 27 và 28 của Luật Thi đua, Khen thưởng và được xét đề nghị cấp trên công nhận cho các tập thể đạt tiêu chuẩn sau:

a. Đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến";    

b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

c. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";

d. Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

g. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

e. Không xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" đối với đơn vị có các trường hợp sau: Đơn vị có đơn thư phản ánh, khiếu nại tố cáo; Có cá nhân vi phạm kế hoạch hóa gia đình được quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

IV. QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG:

          1. Đăng kí thi đua

          Cán bộ, viên chức đăng kí danh hiệu thi đua vào đầu năm học trước khi tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức. Nếu không đăng kí thì Hội đồng TĐ-KT trường sẽ không xét thi đua cuối năm.

          2. Theo dõi, đánh giá và bình xét thi đua

          Tổ chức theo dõi thi đua thường xuyên trong đơn vị mình. Mỗi học kỳ một lần, các tổ chuyên môn, hành chính quản trị tổ chức họp đánh giá thi đua trước khi đưa ra Hội đồng TĐ-KT nhà trường.

          a) Các bước bình xét danh hiệu thi đua cuối năm

          + Bước 1: Cá nhân viết báo cáo thành tích thi đua (theo mẫu ).

          + Bước 2: Họp tổ chuyên môn, bình xét công khai những người đủ tiêu chuẩn và sau đó bầu bằng cách bỏ phiếu kín để khẳng định sự tín nhiệm của các thành viên trong tổ.

          b) Các danh hiệu thi đua được bình xét và bầu theo trình tự

          - Bình xét và bầu danh hiệu Lao động tiên tiến.

          - Bình xét và bầu danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho những người đã đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (tỉ lệ những người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tối đa chiếm 15% cán bộ, viên chức trong đơn vị). Tập thể bỏ phiếu kín để xác nhận sự tín nhiệm của tổ. Kết quả bình xét và bầu danh hiệu thi đua được ghi vào biên bản, tổ chuyên môn thông qua và gửi về Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường.

          c) Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường.

          - Họp xét công nhận các danh hiệu và hình thức thi đua.

          - Công bố danh sách cá nhân và tập thể được khen thưởng.

V. CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG:

1/ Mức tiền thưởng kem theo các danh hiệu thi đua:

- CSTĐ: cấp trên công nhận và khen thưởng.

- LĐTT: hưởng mức quy định theo nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ. Nguồn tiền trích từ ngân sách sự nghiệp giáo dục.

 2/ Trường thưởng cho CB-GV-NV-HS đạt thành tích trong năm học thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

3/ Căn cứ vào nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp của Hội cha mẹ HS, Hội CMHS cùng với nhà trường sẽ khen thưởng HS giỏi, HS đạt giải.

VI. TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG VÀ TRAO THƯỞNG:

- Tổ chức hằng năm vào các dịp: kỷ niệm nhà nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động và tổng kết năm học tại đơn vị.

- Tổ chức trang trọng nhưng gọn nhẹ, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; có tác dụng động viên, giáo dục và noi gương.

VII. TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA:

          1.  Các thành viên của Hội đồng Thi đua trường, thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn trường tổ chức phát động phong trào thi đua và có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét duyệt và đề nghị các cấp khen thưởng.

          2.  Thường xuyên đổi mới công tác thi đua để nâng cao chất lượng công tác, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển vững chắc, toàn diện của nhà trường. Quy chế này được tổ chức quán triệt tới mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức, các nhóm lớp trong toàn trường.

 

                                                                                                                                  TM/ HỘI ĐỒNG THI ĐUA                                                                                       

                                                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                     

 

 

                                                                                                                                       Dương Thị Bích Nhàn

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH