Asset Publisher

Quyết định công khai theo TT61/2017

Quyết định công khai theo TT61/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                

                            Số:  25 /QĐ-MNĐC                                                    Đông Triều, ngày 22 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

của trường mầm non Đức Chính

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

            Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

             Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

              Căn cứ quyết định số 12/QĐ-PGD&ĐT ngày 10/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "Về việc giao dự toán ngân sách năm 2018";

                Căn cứ tình hình thực tế nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

                Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của trường mầm non Đức Chính (đính kèm dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018)

                 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 Điều 3. Ban Giám hiệu, Tổ trưởng tổ Văn phòng và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

                                                                                                                         Hiệu trưởng

Nơi nhận:

- BGH nhà trường;                                                                                                  (Đã ký)

 -Lưu.

                                                                                                                           Trần Thị Liễu