Asset Publisher

Quyết định thành lập các tổ chuyên môn năm học 2014 - 2015

Quyết định thành lập các tổ chuyên môn năm học 2014 - 2015


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số : 01/QĐ-MNĐC                                                                 Đức Chính, ngày 02 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập các tổ chuyên môn năm học 2014-2015

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

               Căn cứ vào điều 16 của điều lệ Trường MN do Bộ GD- ĐT ban hành kèm theo quyết định số 14/ 2008 / QĐ- BGD & ĐT ngày  7 tháng 4 năm 2008 qui định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng                         

               Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP của chính phủ; Quyết định 19/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày17/10/2005 của chính phủ; Thông tư­ liên tịch 03/2006/ TTLT-BTC-BNV của Bộ nội vụ và Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ,tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính...

              Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của trường MN Đức Chính            

             Xét trình độ, năng lực cán bộ, giáo viên và nhu cầu công tác.

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1 : Thành lập 2 tổ chuyên môn trong năm học 2014-2015 bao gồm :

          1. Tổ Mẫu giáo ( 4- 5 tuổi): Gồm 17 thành viên.

          2. Tổ Nhà trẻ ( 2 - 3 tuổi): Gồm 16 thành viên.

(Có danh sách kèm theo)

           Điều 2 : Các tổ chuyên môn thực hiện các hoạt động giáo dục theo Điều lệ trường học dưới sự điều động, phân công của lãnh đạo đơn vị. Giúp đỡ, kiểm tra giám sát lẫn nhau cùng giúp nhau tiến bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quy chế chuyên môn. Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các tổ viên trong tổ.

            Điều 3 : Hiệu trưởng Trường MN Đức Chính và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi gửi                                                                                                      

- Như Điều 1 (TH)

- Lưu VT.

 

                       HIỆU TRƯỞNG

 

                              

                         Dương Thị Bích Nhàn

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo QĐ số 01/QĐ-MNĐC  ngày 02/ 8/2013)

 

I. Tổ Mẫu giáo : Gồm 17 thành viên.

         

Số

TT

Họ và tên CBGV

Trình độ

Chức vụ trong tổ

1

Nguyễn Phương Hiền

Đại học

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Thanh Hảo

Đại học

Tổ phó

3

Hoàng Thị Chính

Đại học

Tổ viên

4

Lê Thị Diệu Hồng

Đại học

Tổ viên

5

Hoàng Thị Lan

Đại học

Tổ viên

6

Nguyễn Thị Vang

Đại học

Tổ viên

7

Trần Diệu Thúy

Đại học

Tổ viên

8

Nguyễn Thị Thu

Đại học

Tổ viên

9

Bùi Thị Hằng

Trung cấp

Tổ viên

10

Dương Thị Bích Nhàn

Đại học

Tổ viên (Hiệu trưởng)

11

Nguyễn Thị Thu Hà

Đại học

Tổ viên ( Phó Hiệu trưởng)

12

Bùi Thị Quyên

Đại học

Tổ viên

13

Trần Thị Lan

Cao đẳng

Tổ viên

14

Nguyễn Thị Hương

Cao đẳng

Tổ viên

15

Vương Thị Thắm

Cao đẳng

Tổ viên

16

Trần Thị Thu

Cao đẳng

Tổ viên

17

Ngô Thị Oanh

Trung cấp

Tổ viên

 

II. Tổ Nhà trẻ : Gồm 16 thành viên.

 

Số

TT

Họ và tên CBGV

Trình độ

Chức vụ trong tổ

1

Nguyễn Thị Thu Hoài

Đại học

Tổ trưởng

2

Trần Thị Ngân

Trung cấp

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Minh

Đại học

Tổ viên

4

Khổng Thị Đông

Cao đẳng

Tổ viên

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đại học

Tổ viên

6

Trương Thị Thương

Cao đẳng

Tổ viên

7

Nguyễn Thị Vân

Cao đẳng

Tổ viên

8

Nguyễn Thị Phiến

Trung cấp

Tổ viên

9

Nguyễn Thị Ngát

Cao đẳng

Tổ viên

10

Hoàng Thị Thanh

Đại học

Tổ viên (Phó Hiệu trưởng)

11

Vương Thị Chỉ

Trung cấp

Tổ viên

12

Bùi Thị An

Trung cấp

Tổ viên

13

Nguyễn Thị Kế

Sơ cấp

Tổ viên

14

Nguyễn Thị Nhàn

Trung cấp

Tổ viên (Y tế )

15

Nguyễn Thị Huyền

Đại học

Tổ viên (Kế toán)

16

Ngô Thị Thanh Huyền

Trung cấp

Tổ viên (Văn thư)