Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 01/2013

Thông báo chương trình công tác tháng 01/2013


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

                  Số: 01 /TB-TrM

                                    

                    Đông Triều,  ngày  02  tháng 01  năm 2013

        

       THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01– 2013

    Trọng tâm:

1

 Thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch.

2

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh chân - tay - miệng, các bệnh thường mắc về mùa đông cho trẻ.

3

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .

4

Sơ kết học kỳ I

5

Tham dự hội thi " Bé MN với đồng dao, ca dao, dân ca Việt nam"  cấp huyện.

 

 Lịch cụ thể :                         

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/01

Nghỉ tết dương lịch

CB-GV-NV

02-31/01

- Duy trì ổn định số trẻ ra lớp.

Giáo viên

02-31/01

- Đảm bảo vệ sinh ATTP, chế độ ăn của trẻ.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh chân - tay - miệng, các bệnh thường mắc về mùa đông cho trẻ.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch.

NV Y tế,

Giáo viên

Cấp dưỡng

07-18/01

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

+ Xây dựng kế hoạch, dự giờ đánh giá tiết dạy cụ thể.

+ Kiểm tra hồ sơ sổ sách, xếp loại giáo viên

BGH, giáo viên

19/01

- Sơ kết học kỳ I

- Xét duyệt thi đua trong nhà trường

Ban thi đua

28/01

- Tham dự hội thi " Bé MN với đồng dao ca dao, dân ca Việt Nam"  cấp huyện.

Chuyên môn,

giáo viên

30-31

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng. Sinh hoạt chuyên môn.

Hiệu trưởng

Chuyên môn

 

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Cổng thông tin điện tử trường;                                                                                                                                                 

- Lưu: VT, VP.                                            

                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                              Dương Thị Bích Nhàn