Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác Tháng 01/2016

Thông báo chương trình công tác Tháng 01/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 04 /TB-TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 05 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

 

Trọng tâm công tác tháng 01/2016:

- Triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

 - Thi giáo viên giỏi cấp trường.

 - Sơ kết học kỳ I – triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016.

     

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người TH

01/01

Nghỉ tết dương lịch 2016.

 

02-31/01

- Đảm bảo sĩ số các nhóm lớp.

- CBGV

02- 31/01

- Triển khai thực hiện  hoạt động CM theo kế hoạch.

- CBPTCM

06-08/01

- Kiểm tra ATVSTP các điểm trường.

- CBPT ND

11-15/01

- Dự giờ các nhóm lớp.

- CBPTCM

19/01

- Sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016.

- CBGVNV

21-22/ 01

 - Kiểm tra nội bộ trường học.

- Ban KTNB.

24-28/01

- Kiểm tra HSSS giáo viên

- CBPTCM

30/ 01

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 01.

- CBGVNV

              

Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

  Dương Thị Bích Nhàn