Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 01/2017

Thông báo chương trình công tác tháng 01/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

               Số: 01 /TB-MNDC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

           Đức Chính, ngày 06 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

 

Trọng tâm công tác tháng 01/2017:

- Triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

 - Dự thi giáo viên giỏi cấp cơ sở.

 - Sơ kết học kỳ I – triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017.

     

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người TH

01-02/01

Nghỉ tết dương lịch 2017.

- CBGVNV

03-31/01

- Đảm bảo sĩ số các nhóm lớp.

- CBGV

03- 24/01

- Triển khai thực hiện  hoạt động CM theo kế hoạch.

- CBPTCM

09-13/01

- Kiểm tra ATVSTP các điểm trường.

- CBPT ND

12-21/01

- Dự thi giáo viên giỏi cấp cơ sở.

- GV

13-14/01

- Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017.

- CBGVNV

23-24/ 01

 - Kiểm tra CSVC  trường học.

- Ban GH

21-24/01

- Dọn vệ sinh chỉnh trang trường lớp

- CBGVNV

24/ 01

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 01.

- CBGVNV

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

Hiệu trưởng

(Đã ký)

  

  Dương Thị Bích Nhàn