Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 05/2013

Thông báo chương trình công tác tháng 05/2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:  18 /TB-TrMN

                                    

                    Đức Chính,  ngày  02  tháng 05  năm 2013

        

                   THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05– 2013

 Trọng tâm:

1

Đảm bảo sĩ số các nhóm lớp đến hết năm học.

2

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

3

Đánh giá chất lượng học sinh các độ tuổi cuối năm học.

4

Xét duyệt thi đua năm học 2012 - 2013.

5

Hoàn thiện công tác phổ cập.

 

 

 Lịch cụ thể :                       

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02-25/05

- Thực hiện tốt việc duy trì sĩ số nhóm lớp đến kết thúc năm học.

- Thực hiện đón – trả trẻ theo thời gian biểu mùa hè.

Giáo viên

02-25/05

- Đảm bảo thực đơn trong tháng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch.

NV Y tế,

Giáo viên

Cấp dưỡng

01-30/05

- Đảm bảo thực hiện đúng chương trình.

- Đánh giá chất lượng học sinh các độ tuổi cuối năm học.

- Thống kê cuối năm học.

Giáo viên, chuyên môn

11/05

- Các tổ xét duyệt thi đua cho cá nhân, tổ.

- Ban thi đua xét duyệt thi đua toàn trường.

Ban thi đua

13-15/05

- Hoàn thiện hồ sơ PCGD đúng yêu cầu đề nghị tỉnh kiểm tra.

BGH, BCĐ PCGD

18-22/05

- Thực hiện tốt việc báo cáo cuối năm học 2012-2013.

Hiệu trưởng

25/05

Tổng kết lớp – họp phụ huynh học sinh.

Giáo viên

 

 

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TT điện tử trường;                                                                                                                                                                                                                                                            - Lưu: VT, VP.                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                                   Dương Thị Bích Nhàn