Asset Publisher

Thông báo Chương trình công tác Tháng 05-2015

Thông báo Chương trình công tác Tháng 05-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

        

    Số: 21 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

 Đức Chính, ngày 08  tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2015

* Trọng tâm công tác tháng 05/2015:

 - Duy trì nề nếp, sĩ số trong các điểm trường;

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ mầm non;

- Tham gia Ngày hội  CNTT.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

04-31/5

- Đảm bảo sĩ số các điểm trường.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

CBGV

 

04-31/5

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ mầm non".

CBGV

10/05

- Tổ chức Hội thi "Bé khỏe - Bé thông minh"

CBGV-HS

12/5

- Dự tập huấn triển khai phần mềm tạo bài giảng điện tử E-Learning.

CB GVNV cốt cán

14/5

- Dự tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành GD&ĐT thị xã.

CB GVNV cốt cán

16-20/5

- Hoàn thiện Hồ sơ TĐ-KT cuối năm.

Hội đồng TĐ- KT

 

21/5

- Đón đoàn kiểm tra  PCGDCTENT và KĐCLGD cấp huyện.

 

CBGVNV

 

19-23/5

- Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ giáo viên cuối năm.

CB Chuyên môn

 

23-24/5

- Tổng kết lớp.

Giáo viên

 

25/5

- Thống kê CSVC cuối năm

CB phụ trách CSVC

29/5

- Tham dự ngày hội CNTT thị xã lần thứ 5.

CBGV cốt cán

30/5

- Tổng kết năm học

CBGVNV

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

         Dương Thị Bích Nhàn