Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác Tháng 10/2013

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

        Số: 43 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 02  tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

* Trọng tâm công tác tháng 10/2013:

- Triển khai hoạt đông chuyên môn theo kế hoạch.

- Tổ chức hội nghị CB-VC-lĐ năm học 2013-2014.

- Tổ chức thực hiện các chuyên đề.        

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-31/10

- Làm tốt công tác giáo dục, duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBGVNV toàn trường.

01- 31/10

- Triển khai thực hiện  hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

- Kiểm tra, đôn đốc các nhóm lớp thực hiện chương trình.

- CB phụ trách CM 

01-31/10

- Triển khai thực hiện các chuyên đề.

- CB phụ trách CM 

- GV phụ trách các lớp

07/10

- Tổ chức hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2013-2014.

- BGH, Công đoàn

08-18/10

- Dự giờ các nhóm lớp.

- CB phụ trách CM 

08-11/10

- Khảo sát chất lượng giáo dục trẻ đầu năm.

GV các nhóm lớp

20/10

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- CB phụ trách CM ; Công đoàn

31/ 10

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10.

-  CBGVNV toàn trường.

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Dương Thị Bích Nhàn