Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác Tháng 10/2016

Thông báo chương trình công tác Tháng 10/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

        Số: 65/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Đức Chính, ngày 05  tháng 10 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

 

                                                         * Trọng tâm công tác tháng 10/2016:

                                                        - Triển khai hoạt đông chuyên môn theo kế hoạch;

                                                        - Tổ chức hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2016-2017;

 

Lịch cụ thể:

      Ngày

Nội dung công tác

Người TH

03-31

- Làm tốt công tác giáo dục, duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 CBGV

03- 31

- Triển khai, đôn đốc thực hiện  hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

 CB CM 

04/10

- Tổ chức Hội nghị CB-VC-LĐ

CBGVNV

10/10

- Khám sức khỏe lần 1 cho học sinh.

 CB trạm  Y tế

11-13

- Kiểm tra dự giờ, thăm lớp.

 CB CM GV

17-19

- Kiểm tra ATVSTP các bếp ăn

- Kiểm tra CSVC các điểm trường

PTND-CSVC

20/10

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Công đoàn

24-27

- Kiểm tra nội bộ

Ban KTNB

31/ 10

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10.

 CBGVNV

            

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

  Dương Thị Bích Nhàn