Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 11 năm 2013

Thông báo chương trình công tác tháng 11 năm 2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

        Số: 58/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 03  tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013

* Trọng tâm công tác tháng 11/2013:

- Triển khai hoạt đông chuyên môn theo kế hoạch.

- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và tổ chức đón Bằng công nhận Ttrường chuẩn Quốc gia mức độ I.

- Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm A trên người.

- Tổ chức thực hiện các chuyên đề.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người t/h

01-30/11

- Làm tốt công tác giáo dục, duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBGVNV toàn trường

01-30/11

- Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- CBPTND, YT

02- 10/11

- Điều tra bổ sung, hoàn thiện phiếu, nhập phần mềm Phổ cập

- CBGV phụ trách phổ cập

03-15/11

- Nhập minh chứng phần mềm Kiểm định CLGD.

- Hội đồng KĐCLGD trường

07-30/11

- Thực hiện KH phòng chống dịch cúm A trên người.

- CBGV, Y tế

11-17/11

- Thi giảng, thao giảng chào mừng ngày NGVN 20/11

- CBCM, GV

20/11

- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và đón Trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

- CBGVNV toàn trường

22/11

- Tổ chức CĐ phát triển vận động bé mầm non.

CBCM, GV

20/10

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11.

- CBGVNV

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                  (Đã ký)

   

                         Dương Thị Bích Nhàn