Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 12 năm 2013

Thông báo chương trình công tác tháng 12 năm 2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

        Số: 63 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 03  tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2013

 

* Trọng tâm công tác tháng 12/2013:

- Triển khai hoạt đông chuyên môn theo kế hoạch.

- Tham dự các lớp tập huấn do Phòng GD - ĐT tổ chức.

- Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

* Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người t/h

01-31/12

- Làm tốt công tác giáo dục, duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBGVNV

01-31/12

- Thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ theo kế hoạch.

- CBGVNV

06-07/12

- Tham dự lớp tập huấn nhập dữ liệu phầm mềm TĐ-KT.

- Hội đồng TĐ-KT

09-15/12

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

- Ban PCGD

16-20/12

- Thao giảng chào mừng ngày thành lập QĐNDVN

- CBCM, GV

20 - 30/12

- Tham dự hội nghị tập huấn sử phần mềm họp trực tuyến và tạo banner các trường.

- CB phụ trách CNTT

26 -27/12

- Dự chuyên đề phát triển vận động bé mầm non cấp cụm - Tổ chức chuyên đề cấp trường

CBCM, GV

20/10

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12.

- CBGVNV

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

                      HIỆU TRƯỞNG

 

                   (Đã ký)


                            Dương Thị Bích Nhàn