Asset Publisher

Thông báo Chương trình công tác tháng 2/2017

Thông báo Chương trình công tác tháng 2/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

 
   

Số:08/TB-MNĐC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                                       Đông Triều, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 2 năm 2017

 
   

 

 

                                      Trọng tâm công tác tháng 2/2017:

                                      - Duy trì nền nếp học sinh sau nghỉ Tết Nguyên đán;

                                     - Kiểm tra các bếp ăn bán trú;

                                    - Tổ chức thi đồ dùng đồ chơi các nhóm lớp;

                                    - Tham dự Hội thi GV dạy giỏi cấp cơ sở;

                                                                                            Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

04/2

- Gặp mặt đầu xuân;

- Tổ chức Tết trồng cây.

CBGVNV toàn trường

06-28/2

- Huy động duy trì sĩ số trẻ ra lớp sau nghỉ Tết Nguyên đán, rèn nề nếp trẻ.

CBGV

06-28/2

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch .

- Làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp;

PTCM,

Giáo viên

13-17/2

- Tham dự Hội thi GV dạy giỏi cấp cơ sở.

GV

15-17/2

- Kiểm tra CSVC, công tác VSATTP tại bếp ăn bán trú;

BGH, kế toán

20-25/2

-Tổ chức Hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường.

CBGV

18/8

- Tiếp tục Triển khai thực hiện các chuyên đề, các phong trào thi đua năm học 2016-2017

CBGVNV

28/2

- Họp HĐ trường

CBGVNV toàn trường

 

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

Dương Thị Bích Nhàn