Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 3/2014

Thông báo chương trình công tác tháng 3/2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 08 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Đức Chính, ngày 07  tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2014

 

* Trọng tâm công tác tháng 03/2014:

 - Duy trì nề nếp, sĩ số trong các điểm trường.

- Kiểm tra ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

- Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ mầm non.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

03-31/3

- Đảm bảo sĩ số các điểm trường.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

CBGV

03-31/3

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ mầm non”.

CBGV

03-31/03

- Tiếp tục thực hiện 5 đề tài của ngành

CBGV

04/3

- Dự họp duyệt kế hoạch giáo dục tại Phòng GD

Đ/c Hiệu Trưởng

05-06/3

- Kiểm tra ứng dụng CNTT trong giảng dạy đối với giáo viên.

Chuyên môn

08/3

- Sáng: tham dự Lễ phát động ủng hộ xây chùa Ngọa Vân.

- Chiều: tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

 

CBGVNV

10-14/3

- Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các điểm trường.

CB Nuôi dưỡng

17-21/3

- Kiểm tra dự giờ thăm lớp các điểm trường.

Chuyên môn

26/3

- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

ĐVTN

27-29

- Kiểm tra cơ sở vật chất các điểm trường.

CB phụ trách CSVC

31/3

Họp hội đồng tổng kết công tác tháng

CBGVNV

 

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

Hiệu trưởng

 

(Đã ký)

   

  Dương Thị Bích Nhàn