Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 3/2017

Thông báo chương trình công tác tháng 3/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

                     Số: 19/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đức Chính, ngày 02  tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017

 

                                       * Trọng tâm công tác tháng 03/2017:

                                       - Duy trì nề nếp, sĩ số trong các điểm trường.

                                       - Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ mầm non.

                                      - Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

                                     - Dự thi tiếng hát ngành Giáo dục khu vực II.

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-31

- Đảm bảo sĩ số các điểm trường.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

CBGV

 

06-08

- Chấm SKKN và giải pháp sáng tạo cấp trường.

HĐ chấm SKKN

01-31

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề, các phong trào thi đua, các kế hoạch của nhà trươgf.

CBGV

07/3

- Duyệt kế hoạch năm học 2017-2018.

BGH-KT

08/3

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

CBGVNV

11/3

- Tham dự hội thi "Tiếng hát ngành Giáo dục"

CBGVNV

13-17

- Đôn đốc, kiểm tra công tác đảm bảo ATTP-VSMT.

PTND

26/3

- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

ĐVTN

28-29

- Kiểm tra nội bộ trường học.

Đoàn KT NB

31/3

Họp hội đồng tổng kết công tác tháng.

CBGVNV

 

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

Hiệu trưởng

 

 

  Dương Thị Bích Nhàn