Asset Publisher

Thông báo Chương trình công tác Tháng 5 /2014

Thông báo Chương trình công tác Tháng 5 /2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 17 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Đức Chính, ngày 10  tháng 05 năm 2014

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2014

* Trọng tâm công tác tháng 05/2014:

 - Duy trì nề nếp, sĩ số trong các điểm trường.

- Tham gia Ngày hội  CNTT.

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ mầm non.

- Tuyên truyền Hướng về Biển Đông

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

06-31/5

- Đảm bảo sĩ số các điểm trường.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

CBGV

 

06-31/5

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ mầm non”.

CBGV

10/05

- Tổ chức Hội thi "Bé khỏe - Bé thông minh"

CBGV-HS toàn trường

 

12- 18/5

- Kiểm tra, dự giờ hoạt động chuyên môn

CB Chuyên môn

 

14/5

- Dự họp triển khai công tác của Ngày hội CNTT tại Phòng GD-ĐT.

Đ/c PHT

16-20/5

- Hoàn thiện Hồ sơ TĐ-KT cuối năm.

Hội đồng TĐ- KT

 

18/5

- Dự họp về tình hình Biển Đông tại Trường TH Vĩnh Khê.

Đ/c PHT

 

19-23/5

- Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ giáo viên cuối năm.

CB Chuyên môn

 

22-24/5

- Tham dự Ngày hội CNTT

CB-GV-HS

 

23-24/5

- Tổng kết lớp.

CB phụ trách CSVC

 

25/5

- Thống kê CSVC cuối năm

CB phụ trách CSVC

 

26-31/5

- Hoàn thiện Hồ sơ PCGDCTENT.

 

CB phụ trách PC

27/5

- Họp hội đồng tuyên truyền công tác Hướng về Biển Đông.

CBGVNV

30/5

- Tổng kết năm học

CBGVNV

 

 

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

  Nguyễn Thị Ngát