Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 9/2017

Thông báo chương trình công tác tháng 9/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Số: 82/TB-MNĐC

 

                    Đức Chính, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

  THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  09 / 2017

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

       - Tổ chức ngày khai giảng năm học mới và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường     

       - Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt kế hoạch;

       - Thực hiện các Công văn hướng dẫn, xây dựng các khoản thu theo quy định.

       - Thực hiện ký các hợp đồng về bán trú (Chất đốt, thực phẩm, vệ sinh, bảo vệ…)

       - Xây dựng và  duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

       - Họp PHHS đầu năm học và kiện toàn Ban cha mẹ học sinh toàn trường.

       - Kiện toàn Ban CSSK, XDKHYT học đường.

       - Thực hiện chương trình chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch đã được nhà trường, phòng giáo dục duyệt.

       - Kiểm tra các điểm lẻ về công tác phát triển, công tác tổ chức bán trú, nề nếp...

 

*Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

05/09

- Khai giảng năm học mới, huy động trẻ ra lớp.

- BGH - GVPTcác lớp

06- 30/09

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 1 - 5.

- CBPTCM. 

20/09

- Xây dựng và tham gia duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

- BGH,Công đoàn

06- 30/09

 -Kiểm tra các HĐ CSND&GD các điểm trường.

- Tổ chức họp các tổ chuyên môn về việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục theo chương  trình giáo dục mầm non sau sửa đổi

- BGH

  1. - 20/9

- Kiện toàn Ban CSSK, XDKHYT học đường, cân, đo theo dõi sức khỏe cho trên biểu đồ trẻ lần 1.

CBPTCM -  Y tế - GVPT các lớp.

  1. - 15/9

- Căn cứ HD, xây dựng các khoản thu chi của năm học

BGH - Hội PHHS

30/9

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9.

- BGH,CĐ,CM.

                 

   Nơi nhận:                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

    - Cổng thông tin điện tử trường.                                               

   - Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Trần Thị Liễu