Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 9 năm 2014

Thông báo chương trình công tác tháng 9 năm 2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

                      Số: 24/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Đức Chính, ngày 02 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

 

Trọng tâm công tác tháng 9/20143:

 - Khai giảng năm học mới 2014 – 2015 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-30/09

- Tiếp tục tuyên truyền vận động  trẻ đến trường

CBGV

02/09

- Nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2/9.

CBGVNV

03-04/09

- Công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

CBGVNV

05/09

- Khai giảng năm học mới 2014 – 2015 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

CBGVNV

08-30/09

- Triển khai thực hiện  hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

CBCM

09-10/09

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của Trường và các nhóm lớp.

CBCM, TTCM

10-30/09

- Kiểm tra VSATTP các điểm trường

CBND

15-19/09

- Kiểm tra CSVC các điểm trường.

CBND

22-25/09

 - Duyệt kế năm học 2014-2015.

- BGH     

30/09

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng  9.

- BGH- CĐ- CM

                

 Nơi nhận:

- Trang TTTV trường

- Lưu VT

 KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     (Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu  Hà