Asset Publisher

THÔNG BÁO Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016-2017


     PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH                                                                                                   mẫu 02

 

                                                            THÔNG BÁO                                           

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016-2017

 

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

 

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

277

   

45

66

91

75

1

Số trẻ em nhóm ghép

             

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

             

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

277

   

45

66 91

75

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

             

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

277

   

45

66

91

75

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

277

   

45

66 91

75

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

277

   

45

66

88

75

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

             

1

Kênh bình thường

             

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

             

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

       

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc GD

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

45

   

45

     

2

Đối với mẫu giáo

             

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

             

b

Chương trình 26 tuần

             

c

Chương trình 36 buổi

             

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

232

     

66

91

75

                                                                            Đức Chính , ngày 12 tháng 9  năm 2016

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                 

 

 

                                                                         Dương Thị Bích Nhàn