Asset Publisher

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015-2016

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015-2016


 

 

                              Biểu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đơn vị: Trường Mầm non Đức Chính

 

 

 Chư­ơng: 622

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI  NĂM 2015-2016

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng

kinh phí NSNN)

 

 

 

  ĐV tính: đồng

Số

Chỉ tiêu

Dự toán 

 

TT

 

đ­ược giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

234.000.000

 

1

 Thu phí, lệ phí

234.000.000

 

 

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Tiền lương

 

 

 

Phúc lợi tập thể

 

 

 

Các khoản đóng góp

 

 

 

Vật tư văn phòng

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số đ­ợc để lại chi theo chế độ

234.000.000

 

1

 Phí, lệ phí

234.000.000

 

 

Tiền lương

150.000.000

 

 

Phúc lợi tập thể

6.000.000

 

 

Các khoản đóng góp

4.000.000

 

 

Vật tư văn phòng

74.000.000

 

 

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà n­ước

 

 

I

Loại 490, khoản 491

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

1.908.614.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 189.386.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

48.000.000

 

4

  Chi khác

 20.000.000

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                 Ngày  20 tháng 1  năm 2015

                                                                                  Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Dương Thị Bích Nhàn