Asset Publisher

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017


 

 

 

                              Biểu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đơn vị: Trường Mầm non Đức Chính

 

 

 Chư­ơng: 622

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI  NĂM 2017

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng

kinh phí NSNN)

 

 

  ĐV tính: đồng

Số

Chỉ tiêu

Dự toán 

 

TT

 

đ­ược giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

300.000.0000 

 

I

Tổng số thu

 300.000.000

 

1

 Thu phí, lệ phí

300.000.0000

 

 

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Tiền lương

 

 

 

Phúc lợi tập thể

 

 

 

Các khoản đóng góp

 

 

 

Vật tư văn phòng

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

300.000.000

 

1

 Phí, lệ phí

 300.000.000

 

 a

Chi thanh toán cá nhân

120.000.000

 

b

Chi nghiệp vụ chuyên môn

180.000.000

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà n­ước

 2.253.000.000

 

I

Loại 490, khoản 491

 2.253.000.000

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

1.951.000.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 271.000.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 20.000.000

 

4

  Chi khác

 11.000.000

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

 Ngày  17 tháng 1  năm 2017

 

         Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dương Thị Bích Nhàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đơn vị: Trường Mầm non Đức Chính

   

 Chưương: 622  loại 490 khoản 491

   

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng

kinh phí NSNN)

   

  ĐV tính: đồng

TT

CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

I

CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI

           223.580.000

 

C

CHI TỪ NGUỒN THU HỌC PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI

           223.580.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

             51.322.358

 

  -

Mục 6000 

               9.583.090

 

 -

Mục 6050 

             36.661.727

 

 -

Mục 6100 

               5.077.541

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

           172.257.642

 

 -

Mục 6550 

             96.726.000

 

 -

 Mục 6750 

             55.469.342

 

 -

Mục 6900  

             15.467.500

 

 -

Mục  7000 

               4.594.800

 

3

Chi mua đồ dùng trang thiết bị, phương tiện làm việc

 

 

 

và xây dựng nhỏ.

 

 

4

Các khoản chi thường xuyên

 

 

 -

Mục  7750 chi khác

 

 

II

CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP

        2.399.000.000

 

 

KINH PHÍ TỰ CHỦ

        2.399.000.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

        1.991.692.809

 

  -

Mục 6000 

           841.419.703

 

 -

Mục 6050 

           426.230.891

 

 -

Mục 6100 

           359.816.205

 

 -

Mục 6200 

             11.253.000

 

 -

Mục 6250 

               2.505.000

 

 -

Mục 6300 

           310.868.010

 

 

Mục  6400 

             39.600.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

           355.996.491

 

 -

Mục  6500 

             70.304.529

 

 -

Mục  6550 

             91.551.620

 

 -

Mục  6600 

             11.696.242

 

 -

Mục  6650

               1.565.000

 

 -

Mục  6700 

             10.730.000

 

 -

 Mục 6750 

               6.000.000

 

 -

Mục 6900 

             89.714.800

 

 -

Mục  7000 

             74.434.300

 

3

Chi mua đồ dùng trang thiết bị, phương tiện làm việc

             39.820.000

 

 

và xây dựng nhỏ.

 

 

 -

Mục  9000  

               5.000.000

 

 -

Mục  9050

             34.820.000

 

4

Các khoản chi thường xuyên

             11.490.700

 

 -

Mục  7750 

             11.490.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

Ngày 10 tháng 01 năm 2017

   

          Hiệu trưởng

 
       
       
       
       
       
   

    Dương Thị Bích Nhàn