Asset Publisher

Thông báo lịch trực tết Ất Mùi 2015

Thông báo lịch trực tết Ất Mùi 2015


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH          
 

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                                  Đức Chính, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  Ngày 14/02/2015

(tức 26 tháng chạp)

Lê Thị Diệu Hồng

Nguyễn Thị Nhàn

Chủ tịch CĐ

TT-NV

01258269519

2

  Ngày 15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Lê Thị Diệu Hồng

Nguyễn Thị Nhàn

Chủ tịch CĐ

TT-NV

01258269519

3

Ngày 16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Hoàng Thị Thanh

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó hiệu trưởng

TTCM-GV

0968312461

4

Ngày 17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Hoàng Thị Thanh

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó hiệu trưởng

TTCM-GV

0968312461

5

Ngày 18/02/2015

(tức 30 tết)

Dương Thị Bích Nhàn

Ngô Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

 VT-HC

0987401098

6

   Ngày 19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Dương Thị Bích Nhàn

Ngô Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

VT-HC

0987401098

7

Ngày  20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Phương Hiền   

Phó hiệu trưởng

TTCM- GV

01666267999

8

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Phương Hiền   

Phó hiệu trưởng

TTCM- GV

01666267999

9

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Lê Thị Diệu Hồng

Nguyễn Thị Nhàn

Chủ tịch CĐ

TT-NV

01258269519

10

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Lê Thị Diệu Hồng

Nguyễn Thị Nhàn

Chủ tịch CĐ

TT-NV

01258269519

11

Ngày 24/02/2015

( tức 6 tháng giêng)

Dương Thị Bích Nhàn

Ngô Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

 VT-HC

0987401098

12

Ngày 25/02/2015

(tức 7 tháng giêng)

Dương Thị Bích Nhàn

Ngô Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

 VT-HC

0987401098

13

Ngày 26/02/2015

( tức 8 tháng giêng)

Hoàng Thị Thanh

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó hiệu trưởng

TTCM-GV

0968312461

14

Ngày 27/02/2015

(tức 9 tháng giêng)

Hoàng Thị Thanh

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó hiệu trưởng

TTCM-GV

0968312461

15

Ngày 28/02/2015

( tức 10 tháng giêng)

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Phương Hiền   

Phó hiệu trưởng

TTCM- GV

01666267999

16

Ngày 01/3/2015

(tức 11tháng giêng)

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Phương Hiền   

Phó hiệu trưởng

TTCM- GV

01666267999

                                                                                              

       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           

                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                    Dương Thị Bích Nhàn