Asset Publisher

Thông báo Phân công trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Thông báo Phân công trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

 
 

 

Số: 07/TB-MNĐC   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                        Đông Triều, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Phân công trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

 
   

          Để đảm bảo công tác và kịp thời xử lý công việc trong các ngày nghỉ Tết, trường Mầm non Đức Chính phân công các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thường trực giải quyết công việc dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, cụ thể như sau:

 1.  
 •  

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 1.  

25/01/2017

(tức 28 tháng Chạp)

Dương Thị Bích Nhàn

Ngô Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

Nhân viên

0987401098

 1.  
 1.  

26/01/2017

(tức 29 tháng Chạp)

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Nhàn

 Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

 1.  
 2.  
 1.  

27/01/2017

(tức 30 tháng Chạp)

Hoàng Thị Thanh

Nguyễn Thị Hiệp

Phó Hiệu trưởng

 Nhân viên

 1.  
 2.  
 1.  

28/01/2017

(tức mùng 1 Tết)

Dương Thị Bích Nhàn

Ngô Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

Nhân viên

0987401098

 1.  
 1.  

29/01/2017

(tức mùng 2 Tết)

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Nhàn

 Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

 1.  
 2.  
 1.  

30/01/2017

(tức mùng 3 Tết)

Hoàng Thị Thanh

Nguyễn Thị Hiệp

Phó Hiệu trưởng

 Nhân viên

 1.  
 2.  
 1.  

31/01/2017

(tức mùng 4 Tết)

Dương Thị Bích Nhàn

Ngô Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

Nhân viên

0987401098

 1.  
 1.  

01/02/2017

(tức mùng 5 Tết)

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Nhàn

 Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

 1.  
 2.  
 1.  

02/02/2017

(tức 06 tháng Giêng)

Hoàng Thị Thanh

Nguyễn Thị Hiệp

Phó Hiệu trưởng

 Nhân viên

 1.  
 2.  
 1.  

03/02/2017

(tức 07 tháng Giêng)

Dương Thị Bích Nhàn

Ngô Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

Nhân viên

0987401098

 1.  
 1.  

04/02/2017

(tức 08 tháng Giêng)

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Nhàn

 Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

 1.  
 2.  
 1.  

05/02/2017

(tức 09 tháng Giêng)

Hoàng Thị Thanh

Nguyễn Thị Hiệp

Phó Hiệu trưởng

 Nhân viên

 1.  
 2.  

        Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cá nhân liên hệ với các đồng chí cán bộ quản lý trường MN Đức Chính theo lịch công tác trên.

        Trường MN Đức Chính xin thông báo để các cơ quan, đơn vị, các cá nhân được biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT thị xã (b/c);

- TT UBND phường (b/c);

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Dương Thị Bích Nhàn