Tài chính công khai ngày22/05/2019


Tổng số trẻ ăn: 230

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.105.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.105.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0


No comments yet. Be the first.