Tài chính công khai ngày19/9/2019


Tổng số trẻ ăn: 212

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2862.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.862.000

Số tiền thừa (thiếu): k

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: k


No comments yet. Be the first.