IMG_6121.jpg
IMG_6101.jpg
IMG_6091.jpg
IMG_6077.jpg
IMG_6068.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày29/05/2019


Tổng số trẻ ăn: 252

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.402.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.402.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Calendar
Today: Friday, 21 / 06 / 19
Cảnh quan, môi trường học đường
Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên