To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh giao cho Trường Mầm non Đức Chính năm học 2018 - 2019, Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Đức Chính thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 như sau:

Calendar
Today: Wednesday, 15 / 08 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/05/2018


Tổng số trẻ ăn:276

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.450.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.450.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên