To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Sunday, 27 / 05 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 17/05/2018


Tổng số trẻ ăn:249

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.112.500

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.112.500

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên