Thông báo công khai các văn bản của HĐND tỉnh


     

           Thực hiện công văn số 3587/ SGDĐT- KHTC ngày 25/12/2020 của Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh  "V/v lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021 – 2022"

           Trường Mầm non Đức Chính xin công khai các  văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị các Bậc phụ huynh nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp. Mọi ý kiên xin được tham gia trực tiếp trong cuộc họp phụ huynh tại các nhóm lớp hoặc gửi qua địa chie Email: mnducchinh@dongtrieu.edu.vn.

     Xem chi tiết Dự thảo Nghị quyết tại đây

    Xem chi tiết Dự thảo Tờ trình tại đây

    Xem chi tiết Phụ lục huyết minh cách tính mức thu

       

      

     

       

                            


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu