Lịch công tác
Thứ tư, ngày 25/05/2022
6 giờ 45

Đ/c Trần Thị Hiến: Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trung tâm

Đ/c Lê Thị Hà: Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trung tâm

Đ/c Nguyễn Thị Hồi: Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trạo Hà

Thứ năm, ngày 26/05/2022
6 giờ 45

Đ/c Trần Thị Hiến: Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trung tâm

Đ/c Lê Thị Hà: Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trung tâm

Đ/c Nguyễn Thị Hồi: Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trạo Hà

Thứ sáu, ngày 27/05/2022
6 giờ 45

Đ/c Trần Thị Hiến: Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trung tâm

Đ/c Lê Thị Hà: Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trung tâm

Đ/c Nguyễn Thị Hồi: Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trạo Hà

Hôm nay: Thứ ba, ngày 24 / 05 / 2022
6 giờ 45

Đ/c Trần Thị Hiến: Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trung tâm

Đ/c Lê Thị Hà: Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trung tâm

Đ/c Nguyễn Thị Hồi: Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trạo Hà