Tài chính công khai ngày 23/05 /2022


Tổng số học sinh ăn trong ngày: 140 x 18.500 = 2.590. 000 đ

Tổng số tiền thu trong ngày: 2.590.000 đ

Tổng số tiền chi trong ngày : 2.590.000 đ

Tổng số tiền tồn sang ngày hôm sau: 0 đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu