Tài chính công khai ngày 7/ 5/ 2021


Tổng số học sinh trong ngày: 226 x 16.500 = 3.729.000

Tổng thu trong ngày: 3.729.000

Tổng chi trong ngày: 3.729.000

Tồn sang ngày hôm sau:K


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu